SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Opredelitev pojmov

1. člen

Storitve “STUDIO56” obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh www.studio56.si (v nadaljevanju Storitve). Ponudnik storitev “STUDIO56” je podjetje Studio56 Tomaž Mezek s.p., Hafnerjevo naselje 27, 4220 Škofja Loka in Taja Mezek s.p., Podvrh 83, 4223 Poljane nad Škofjo Loko (v nadaljevanju Ponudnik). Naročnik storitev “STUDIO56” je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšnen drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju Naročnik). Uporabnik storitev “STUDIO56” je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve “STUDIO56” (v nadaljevanju Uporabnik). Stranka “STUDIO56” je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev “STUDIO56” (v nadaljevanju Stranka).

2. člen

Paket “IZDELAVA SPLETNE STRANI” zajema izdelavo spletne strani, oblikovanje naslovnice in postavitev spletne strani na strežnik. Naročnik lahko dodaja vsebino in ni omejen na število podstrani. V kolikor naročnik ne zahteva sprememb osnovnih funkcionalnosti spletne strani in ne naroči dodatnega vtičnika za spletno stran velja, da bo ponudnik namestil osnovne privzete funkcionalnosti platforme WordPress. Vsaka dodatna sprememba funkcionalnosti spletne strani je za doplačilo in se obračuna po veljavnem ceniku. Prav tako se po veljavnem ceniku dodatno zaračuna vnos vsebine, v kolikor naročnik želi spletno stran na ključ. Cena ne zajema registracije domene. Paket ne vključuje gostovanja spletne strani. Ponudnik po končani namestitvi ni odgovoren za varnostne kopije spletne strani, naročnik nosi vso odgovornost za spremembe, opravljene na spletni strani, ki jo je Ponudnik namestil. Morebitne naknadne spremembe je Ponudnik pripravljen urediti proti doplačilu Naročnika, ki se obračuna po veljavnem ceniku. Ponudnik si pridržuje pravico, da naročniku onemogoči dostop do urejanja grafične teme ali vtičnikov, ki bi lahko bile vzrok za moteno delovanje spletne strani. Spletna stran vsebuje avtorski podpis, katerega naročnik brez vednosti ponudnika ne sme odstraniti. Ponudnik lahko umik avtorskega podpisa zaračuna po veljavnem ceniku.

Paket “IZDELAVA SPLETNE TRGOVINE” zajema oblikovanje spletne trgovine, izdelavo in postavitev spletne trgovine na strežnik. Naročnik lahko dodaja vsebino in izdelke in ni omejen na število podstrani.  V kolikor naročnik ne zahteva sprememb osnovnih funkcionalnosti spletne trgovine in ne naroči dodatnega modula za spletno trgovino velja, da bo ponudnik namestil osnovne privzete funkcionalnosti platforme WooCommerce. Vsaka dodatna sprememba funkcionalnosti spletne trgovine je za doplačilo in se obračuna po veljavnem ceniku. Prav tako se po veljavnem ceniku dodatno zaračuna vnos vsebine, v kolikor naročnik želi spletno stran na ključ. Cena ne zajema registracije domene. Paket ne vključuje gostovanja spletne strani. Spletna stran vsebuje avtorski podpis, katerega naročnik brez vednosti ponudnika ne sme odstraniti. Ponudnik lahko umik avtorskega podpisa zaračuna po veljavnem ceniku. Ponudnik po končani namestitvi ni odgovoren za varnostne kopije spletne strani, naročnik nosi vso odgovornost za spremembe, opravljene na spletni strani, ki jo je Ponudnik namestil. Morebitne naknadne spremembe je Ponudnik pripravljen urediti proti doplačilu Naročnika, ki se obračuna po veljavnem ceniku. Ponudnik si pridržuje pravico, da naročniku onemogoči dostop do urejanja grafične teme ali modulov, ki bi lahko bile vzrok za moteno delovanje spletne strani.

Paket “PREMIUM” zajema oblikovanje spletne strani oz. trgovine, izdelavo in postavitev spletne strani oz. trgovine na strežnik.  Ponudnik naročniku oblikuje tudi do 5 tipskih podstrani. Naročnik lahko dodaja vsebino in ni omejen na število podstrani.  V kolikor naročnik ne zahteva sprememb osnovnih funkcionalnosti spletne trgovine in ne naroči dodatnega modula za spletno trgovino velja, da bo ponudnik namestil osnovne privzete funkcionalnosti platforme WooCommerce. Vsaka dodatna sprememba funkcionalnosti spletne trgovine je za doplačilo in se obračuna po veljavnem ceniku. Prav tako se po veljavnem ceniku dodatno zaračuna vnos vsebine, v kolikor naročnik želi spletno stran na ključ. Cena zajema registracijo domene za 1 leto. Paket vključuje 1 leto gostovanja spletne strani. Spletna stran vsebuje avtorski podpis, katerega naročnik brez vednosti ponudnika ne sme odstraniti. Ponudnik lahko umik avtorskega podpisa zaračuna po veljavnem ceniku. Ponudnik po končani namestitvi ni odgovoren za varnostne kopije spletne strani, naročnik nosi vso odgovornost za spremembe, opravljene na spletni strani, ki jo je Ponudnik namestil. Morebitne naknadne spremembe je Ponudnik pripravljen urediti proti doplačilu Naročnika, ki se obračuna po veljavnem ceniku. Ponudnik si pridržuje pravico, da naročniku onemogoči dostop do urejanja grafične teme ali vtičnikov, ki bi lahko bile vzrok za moteno delovanje spletne strani.

 

Paket “CRM SISTEM” zajema vzpostavitev aplikacije za uporabo izboljšanega vodenja baze podatkov in stika s strankami. Vsaka dodatna sprememba funkcionalnosti sistema je za doplačilo in se obračuna po veljavnem ceniku. Prav tako se po veljavnem ceniku dodatno zaračuna vnos vsebine, v kolikor naročnik želi sistem na ključ. Cena zajema uporabo sistema za 1 leto. 

Paket “WORKFLOW” zajema vzpostavitev optimalnejšega poteka dela v podjetju, ki je zaračunana po veljavnem ceniku. Vsaka dodatna sprememba funkcionalnosti sistema je za doplačilo in se obračuna po veljavnem ceniku. Prav tako se po veljavnem ceniku dodatno zaračuna vnos vsebine, v kolikor naročnik želi sistem na ključ. Cena zajema uporabo sistema za 1 leto. 

 

Splošna določila

3. člen

Storitve “STUDIO56” opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev “STUDIO56” (v nadaljevanju Splošni pogoji). Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani “STUDIO56” naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in druge veljavne zakonodaje.

4. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

5. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.studio56.si. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

 

Cene in komercialni pogoji

6. člen

Vse cene na spletnih straneh Ponudnika so v eurih (€) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost, ker podjetje Taja Mezek s.p. ni zavezanec za DDV. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja Ponudnika. Podjetje Tomaž Mezek s.p. je davčni zavezanec.

7. člen

Naročnina na “STUDIO56” storitve se obračunava za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev je objavljen na spletnih straneh “STUDIO56” in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh.

8. člen

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve do datuma valute. V primeru neplačila ima Ponudnik pravico Naročniku, v kolikor se izkaže, da naročnik kljub dodatnemu opominu Ponudnika zamuja s plačilom storitev za več kot 15 dni od dneva zapadlosti računa, prekiniti dobavo vseh storitev, vključno z izbrisom spletne strani. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

9. člen

Naročnik s plačilom računa potrjuje, da je storitev, ki jo je Ponudnik opravil pravilna in brez napak, ki bi lahko bile predmet reklamacije. Če se naročnik z izstavljenim računom ne strinja, ga ima pravico pisno zavrniti v roku 8 dni od prejema, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več možna. Ker se morebitne težave lahko pojavijo šele po sami uporabi spletne strani Ponudnik Naročniku po opravljeni storitvi izdelave spletne strani ali trgovine, nudi brezplačno tehnično podporo še mesec dni od izdaje računa. Brezplačna podpora ni vključena, če spletna stran gostuje pri drugem ponudniku ali pa je naročnik zahteval za popoln (administracijski) dostop do urejanja spletne strani.

 

Trajanje in razveza naročniške pogodbe

10. člen

Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik posreduje Ponudniku v pisni, lahko tudi elektronski obliki. V primeru, da Naročnik ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjem s tekočim cenikom storitev Ponudnika. Ponudnik storitev ponudi po predračunu, ki je predmet teh splošnih pogojev. Naročnik pogodbo izdelave spletne strani potrdi s plačilom prvega obroka. Namen prvega obroka je utrditi obveznost obeh pogodbenih strank. Pri izpolnitvi pogodbe se prvi obrok všteje v izpolnitev obveznosti.  Ponudnik za prvi obrok izstavi račun.

11. člen

Če ni določeno drugače, za odpoved pogodbe med pogodbenimia strankama velja 3-mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila sklenjene pogodbe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. V primeru, da se Naročnik odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila sredstev ali storitev.

12. člen

Ponudnik lahko prekine pogodbo brez predhodnega obvestila, če Naročnik, Uporabnik oz. Stranka:

 • v doglednem času ne priskrbi vseh potrebnih elementov, ki so nujno potrebni za dokončanje projekta
 • projekt zavlačuje, a o tem Ponudnika ne obvesti
 • pred plačilom pogodbenih obveznosti dostop do administracije omogoči tretjemu ponudniku IT 

storitev.

13. člen

Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do 15. dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Naročnik poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

 

Garancijska izjava

14. člen

Uporabnik in Naročnik storitev “STUDIO56” se strinjata, da vse storitve “STUDIO56” uporabljata na lastno odgovornost. Ponudnik ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale zahtevam in potrebam naročnika ali uporabnika, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako Ponudnik ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene.

 

Konkurenca in varovanje podatkov

15. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Naročnika in ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Naročnika.

16. člen

Varovanje podatkov s strani Ponudnika je opredeljeno v Pravilniku o zasebnosti (link).

17. člen

Naročnik sooglaša, da se storitev, katero je Ponudnik opravil zanj, na strani www.studio56.si objavi kot referenca.

 

Pravice in obveznosti ponudnika storitev

18. člen

Storitve Ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet. Na strani strežnikov “STUDIO56” in njihove priključitve v internet bo Ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

19. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo Naročnik obveščen preko elektronske pošte. Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

20. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

21. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

22. člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

23. člen

Ponudnik ima pravico zavrniti reklamacijo ali tehnično podporo v celoti, v kolikor spletna stran ne gostuje pri Ponudniku.

 

Izključitev odgovornosti ponudnika

24. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov. Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika, se lahko delovne podatke iz podatkovne baze varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

25. člen

Ponudnik ni odgovoren za napake, spremembe ali nepravilnosti, ki so nastale kot posledica aktivacije popolnega administratorskega dostopa Naročniku.

 

Pravice in obveznosti naročnika

.

27. člen

Naročnik je dolžan Ponudnika obvestitih o morebitnih napakah izdelane spletne strani ali trgovine v roku največ 8-ih dneh od prejema računa za opravljene storitve. V nasprotnem primeru si Ponudnik pridržuje pravico za zaračunavanje tehnične podpore glede na porabljen čas in skladno z veljavnim cenikom.

Ker se morebitne težave lahko pojavijo šele po sami uporabi spletne strani Ponudnik Naročniku po opravljeni storitvi izdelave spletne strani ali trgovine, nudi brezplačno tehnično podporo še mesec dni od izdaje računa.

28. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe. Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

29. člen

Naročnik je dolžan poravnati račun za opravljene storitve do datuma valute plačila. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila lahko ponudnik kadarkoli izklopi delovanje spletne strani in elektronske pošte brez predhodnega obvestila. Ponudnik skladno z zakonom zaračunava zamudne obresti.

 

Masovno pošiljanje elektronske pošte in pošiljanje nezaželenih sporočil (ang. SPAM)

30. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev. V primeru kršenja prejšnjega odstavka je Naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje Uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode €. Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki s tem izrecno soglašajo, oziroma ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštno listo (ang. mailing-listo).

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večje število elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte. Masovno pošiljane elektronskih sporočil se priporoča v obdobjih manjše obremenitve poštnih strežnikov t.j med 00-06 uro oz. med nedelovnimini dnevi. Ponudnik si pridržuje pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine v kolikor smatra, da pošiljanje lahko povzroči posredno ali neporedno poslovno škodo tretjim osebam.

 

Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

31. člen

Kot odzivni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na info@studio56.si. Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Navadno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, ki so opredeljena s strani stranke izrecno kot “Nujno”, se začnejo izvajati že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovo izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene storitve, razen kadar pogodba, sklenjena med Ponudnikom in Naročnikom veleva drugače.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene. Za storitve izven delovnega časa (po 16 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

 

Spanje projekta

32. člen

Projekti, vezani na nujne varnostne standarde, lahko zahtevajo dodatne stroške upravljanja/vzdrževanja, v kolikor se naročnik projektu ne more posvetiti v takšni meri, kot bi bilo to potrebno za njegovo končanje. Ponudnik si pridržuje pravico do aktivacije statusa “Spanje projekta” v kolikor se  izvedba ne dokonča v 6-ih mesecih od naročila. Vsi nastali dodani stroški se prenesejo na naročnika. Ponudnik ni odgovoren za izgubo informacij, ki bi lahko nastala zaradi aktivacije statusa “Spanja projekta”. Ponovna aktivacija se obračuna po veljavnem ceniku.

 

Odpoved del

33. člen

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je Ponudnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

 • odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
 • odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
 • odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
 • odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

 

V Škofji Loki, dne 17. 05. 2019

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

V podjetju Studio56 Tomaž Mezek s.p., Hafnerjevo naselje 27, 4220 Škofja Loka, ID za DDV: SI45771375, zakoniti zastopnik Tomaž Mezek, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Kranju, spoštujemo vašo zasebnost in sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu. z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov in ostalo veljavno zakonodajo.

Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Podatki., ki jih obdelujemo:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • naštej vse podatke iz obrazca…

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu mojih osebnih podatkov podjetju Studio56 Tomaž Mezek s.p., da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za naslednje namene:

 • Posredovanje sporočil z oglasnimi vsebinami za namen obveščanja o novostih produktov, o novih produktih in storitvah, posebni dnevni ponudbi, ugodnostih pri plačilih za produkte in storitve, o novicah in dogodkih, ki so vsakokrat objavljene na spletnih straneh podjetja.

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen obveščanja na e-naslov.

Seznanjen/a sem z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen prejemanja sporočil z oglasnimi vsebinami s klikom na odjavo posamezne poti.

Potrjujem da sem starejši/a od 15 let in seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter s svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo hranili dokler se ne boste s klikom na odjavo odjavili iz naše zbirke osebnih podatkov za posamezne namene uporabe in poti.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in družba, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo.

Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.

Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 še naslednje pravice, ki jih pri družbi lahko uveljavljate pisno na e-naslov info@studio56.si

 • Zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov.
 • Zahtevo, da se vam dopusti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.
 • Zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala.
 • Zahtevo za omejitve obdelave osebnih podatkov.
 • Vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno z 31. členom ZVOP1-1.

V kolikor menite, da so kršene vaše pravice se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

 

PRAVNO OBVESTILO O PIŠKOTKIH

UPORABA PIŠKOTKOV

Spletna stran studio56.si (e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije za optimizacijo storitev itd.) uporablja piškotke.

S piškotki vas osebno ne identificiramo. Uporabljamo jih samo za boljše delovanje spletišča.

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da spletno mesto www.studio56.si nastavi piškotke na vaši napravi.

KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so manjše besedilne datoteke, običajno iz črk in številk, katere obiskano spletno mesto shrani v napravo (računalnik, mobilnik, tablica itd.) z namenom prepoznavanja teh naprav. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika – glejte spodaj: nadzor nad piškotki.

ZAKAJ NAŠA SPLETNA STRAN POTREBUJE PIŠKOTKE?

Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Interakcija med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je uporabniku ob ponovnem obisku prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je tako bolj učinkovito in prijetno.

ZAKAJ NAŠA SPLETNA STRAN UPORABLJA PIŠKOTKE?

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani), piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.

KATERE PIŠKOTKE NAŠA STRAN UPORABLJA?

Ime piškotkaNamen uporabeČas trajanjaPodjetje

?Npr:dcv

fsize

_utma

Itd.

?Npr:Statistika

Velikost pisave

Statistika ogledov spletne strani

?Npr:1 dan

1 leto

2 leti

?Npr:xxx

xxx

Google Analytics

NADZOR NAD PIŠKOTKI ali KAKO LAHKO O(NE)MOGOČITE PIŠKOTKE?

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Podrobnejša navodila so predstavljena v nadaljevanju.

Google Chrome

1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.

2. Kliknite »Prikaži dodatne nastavitve«, se pomaknite do razdelka »Zasebnost« in kliknite gumb »Nastavitve vsebine«.

3. Izberite »Dovoli nastavljanje lokalnih podatkov«.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Internetne možnosti«, nato kliknite zavihek »Zasebnost«.

2. Preverite, da je raven vaše zasebnosti nastavljena na srednjo ali manj, kar bo omogočilo uporabo piškotkov v vašem brskalniku.

3. Nastavitev nad srednjo ravnijo bo onemogočila uporabo piškotkov.

Mozilla Firefox

1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Možnosti«. >

2. Nato izberite ikono »Zasebnost«. >

3. Kliknite »Piškotki« in izberite možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«.

Safari

1. Kliknite ikono zobnika na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.

2. Kliknite »Zasebnost«, nato označite možnost »Onemogoči uporabo piškotkov tretjih oseb in oglaševalnih piškotkov«.

3. Kliknite »Shrani«.

Kako upravljati piškotke na računalniku Mac

Če želite omogočiti piškotke naše spletne strani, sledite spodnjim korakom.

Microsoft Internet Explorer 5.0 on OSX

1. Kliknite »Explorer« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.

2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Prejete datoteke«.

3. Izberite možnost »Nikoli ne vprašaj«.

Safari on OSX

1. Kliknite »Safari« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.

2. Kliknite »Zasebnost« in nato »Omogoči uporabo piškotkov«.

3. Izberite »Samo na obiskanih straneh«.

Mozilla and Netscape on OSX

1. Kliknite »Mozilla« ali »Netscape« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.

2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Zasebnost in varnost«.

3. Izberite »Dovoli piškotke samo za izvorno spletno stran«.

Opera

1. Kliknite »Meni« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.

2. Nato izberite »Možnosti« in zavihek »Napredno«.

3. Izberite možnost »Omogoči uporabo piškotkov«.

PREBERITE SI VEČ O PIŠKOTKIH

Če želite vedeti več o piškotkih, obiščite katero od naslednjih strani:

UPRAVLJAVEC

To spletno stran upravlja podjetje Studio56, Taja Mezek s.p. in Tomaž Mezek s.p.